Projekt SPARK – Edukacja

Scenariusz lekcji

Klasa: VI-VIII
Przedmiot: zajęcia z wychowawcą, biologia, zajęcia warsztatowe
Data:
Temat: Idziemy w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Cele lekcji:
– rozumiem podstawowe pojęcia związane z tematem zrównoważonego rozwoju,
– wiem, w jaki sposób moje wybory mogą pozytywnie wpłynąć na redukcję śladu węglowego.

Postawy i wartości:
– wiem jak moje wybory wpływają na otaczający mnie świat,
– świadomie dbam o środowisko

Formy pracy:
– praca w parach, grupach z całym zespołem klasowym
Potrzebne narzędzia i materiały:
– tablica interaktywna lub telefony komórkowe, wydrukowane karty

Planowany przebieg lekcji:

Przedstawienie tematu i omówienie celów lekcji. (2 min)

Rozgrzewka (10 minut)
Młodzież odnajduje w wykreślance pojęcia związane z tematyką zrównoważonego rozwoju: https://learningapps.org/display?v=pi0qfuwq523
W parach stara się dodać jak najwięcej wyrażeń.
Uczniowie dzielą się swoją wiedzą na forum klasy, starają się zdefiniować pojęcia.

Zadanie 1 (5 minut)
Uczniowie dopasowują pojęcia do definicji Nauczyciel prosi o odczytanie zadania.

Zadanie 2 (5 minut)
Nauczyciel podaje podstawowe informacje na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju:
W 2015 roku przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali dokument „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który stanowi plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata. Celem jest zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. W ramach deklaracji przywódcy zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych i dostępu do zrównoważonych źródeł energii. Polska również podpisała tę deklarację.

Uczniowie wieszają planszę przedstawiającą cele zrównoważonego rozwoju w klasie.

Ukierunkowana dyskusja (15 minut)
Osoba prowadząca czyta poniższe stwierdzenia, uczniowie decydują w jakim stopniu się z nimi zgadzają, ustawiając się pod odpowiednimi planszami powieszonymi w klasie, uzasadniają swój wybór.

  1. Zrównoważony rozwój oznacza jednoczesne zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia oraz zapewnienie możliwości spełnienia potrzeb przyszłych pokoleń. (PRAWDA)
  2. Zrównoważony rozwój skupia się wyłącznie na ochronie środowiska naturalnego. (FAŁSZ)
  3. Zrównoważony rozwój to proces ciągłego doskonalenia, który wymaga współpracy między sektorami społeczeństwa oraz uwzględnienia wymiaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. (PRAWDA)
  4. Zrównoważony rozwój jest zadaniem, które może zostać w pełni osiągnięte w ciągu jednego pokolenia. (FAŁSZ)
  5. Zrównoważony rozwój obejmuje zrównoważoną konsumpcję i produkcję, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. (PRAWDA)
  6. Zrównoważony rozwój zakłada, że kraje rozwinięte mają obowiązek pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. (PRAWDA)
  7. Czuję, że moje decyzje są ważne (INDYWIDUALNA OPINIA MŁODYCH LUDZI)

Wyzwanie Eko Bingo – omówienie (5 minut)
Prowadzący pokazuje propozycję wyzwania pn.: „Eko Bingo” i prosi uczestników o opinię na temat poszczególnych poleceń, czy są one możliwe do zrealizowania,
czy takie działania wpłyną pozytywnie na cele zrównoważonego rozwoju? Młodzi ludzie wypowiadają swoje zdanie na ten temat.

Podsumowanie (2 minuty)
Osoba prowadząca prosi chętnych o podzielenie się przemyśleniami, które z omawianych pojęć są dla nich ważne.

Ocena zajęć
Młodzi ludzie wychodząc z klasy umieszczają na tablicy + lub – oceniając, jak podobały im się zajęcia.